tel: +48 602 386 451

Modernizacja gospodarstw rolnych - ruszył nabór wniosków

19 lutego rozpoczął się kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” dla obszaru D, związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Środki uzyskane w ramach tej pomocy pozwalają m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych.

W 2016 roku obszar D cieszył się największym zainteresowaniem, ponad 29,5 tys. rolników złożyło wnioski na kwotę 5,6 mld zł. W obecnym naborze do rozdysponowania jest ponad 2,4 mld. zł.

Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub osoby wspólnie wnioskujące.

Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem - maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Termin składania wniosków 19.02.2018 r.-20.03.2018r.

Szczegóły i dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie pomocy: Tutaj