tel: +48 602 386 451

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

DZIAŁANIA:

Modernizacja gospodarstw rolnych

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych: rozwój produkcji prosiąt ("obszar a"), rozwój produkcji mleka krowiego ("obszar b"), rozwój produkcji bydła mięsnego ("obszar c"), racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu - tj. zakup maszyn i urządzeń oraz budowa/rozbudowa/modernizacja budynków ("obszar d"). Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji. Skorzystać mogą rolnicy, małżonkowie rolników, domownicy rolników, rolnicy prowadzący działalność gospodarczą.

Premie dla młodych rolników

Premia na rozpoczęcie prowadzenia samodzielnego gospodarstwa. Skorzystać może osoba małoletnia, podejmująca działalność rolniczą.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw. Pomoc może być przyznana na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw. Pomoc ma formę premii. Skorzystać może rolnik, będący osobą fizyczną, prowadzący wyłącznie działalność rolniczą

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Pomoc na wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez udzielanie pomocy na utworzenie nowych przedsiębiorstw prowadzących działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich. Pomoc ma formę premii. Skorzystać mogą rolnicy, małżonkowie rolników, domownicy rolników, rolnicy prowadzący działalność gospodarczą.

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji. Skorzystać może rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie.

Tworzenie grup producentów

Roczne płatności, w trakcie pierwszych pięciu lat funkcjonowania nowopowstałych grup producentów rolnych.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Pomoc na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze Natura 2000. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych. Skorzystać mogą rolnicy.

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Pomoc wypłaca się jednorazowo. Skorzystać może rolnik, będący osobą fizyczną.

Rozwój przedsiębiorczości

Dofinansowanie operacji dotyczącej rozwoju mikro –i małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Preferowane będą operacje realizujące rozwiązania innowacyjne. Skorzystać może osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Szczegóły
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

To krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Szczegółyprogram operacyjny inteligentny rozwój 2014 - 2020

To krajowy program wspierający prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem jest zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

Szczegółyprogram operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 - 2020

Zakres wsparcia Programu Wiedza Edukacja Rozwój opiera się na dwóch filarach: poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych oraz interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego (wsparciu osób młodych, szkolnictwie wyższym, innowacjach społecznych, programach mobilności i współpracy ponadnarodowej).

SzczegółyPROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020

Celem głównym Program Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa).

SzczegółyREGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Wsparcie z Regionalnych Programów Operacyjnych będzie przyznawane zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem regionu. Inwestycje w ramach programu regionalnego powinny uzupełniać założenia na szczeblu krajowym, tj.: popularyzacja technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych, prace badawcze, rozwój technologiczny i innowacje, infrastruktura, ochrona środowiska – w tym również energetyka i transport. Poziom wsparcia jest inny dla każdego z 16 województw i zależny od wielkości przedsiębiorstwa.

Serwis RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego